Home

Universell utforming lovdata

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utforming § 18. Særlig om universell utforming av IKT § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming § 20. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester § 21 Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle Universell utforming av nye bygg mv. Krav til universell utforming ved bygging av nye lufthavner, og ved fysiske endringer av eksisterende lufthavner, reguleres av byggtekniske forskrifter gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Kravet til universell utforming fastlegges likevel gjennom konsesjonsbehandling etter luftfartsloven i de. Definisjon. Likestillings- og diskrimineringslova (Lovdata.no) stiller krav om universell utforming til offentlege og private verksemder. Lova definerer universell utforming slik: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten

Lov om likestilling og forbud mot - lovdata

Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet..

Forskrift om universell utforming av motorvogn i - Lovdata

Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m. Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming etter § 12-7 sjuende ledd, skal ha fri bredde på minimum 0,76 m Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17

Forskrift om universell utforming av lufthavner - Lovdata

Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Fastsatt ved kgl. res. 21. juni 2013. Fastsatt med hjemmel i lov 20. juni 2008 nr. 42 om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) §§ 2, 11 og 16

Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell. Loven. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.Forskriften gjelder alle nettjenester og apper som er rettet mot allmennheten, både i privat og offentlig sektor Universell utforming av PDF-dokumenter. Bjørnar Kvernevik Publisert: 31.mar 2020 Endret: 02.apr 2020. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen Dokumentet Universell utforming - juridisk begrep i støpeskjeen (Juridiske artikler) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement: Juridiske artikler: Universell utforming - juridisk begrep i støpeskjee

Universell utforming av uteområder. Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Standarden omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg Forskrift om universell utforming av IKT (Lovdata, ekstern side) Under forklarer vi nærmare kva typar ikt-løysingar som er omfatta, kva som er meint med allmenta/allmenheten, hovudløysing og ny ikt. Ikt-løysingar som er omfatta. Forskrifta avgrensar ikt til å vere nettløysingar og sjølvbeteningsautomatar

Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. BLD.no Kulturdepartementet (2017). Lov om likestilling og forbund om diskriminering (Diskrimineringsloven). Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven). Lovdata.no Kommunaldepartementet (2017.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. BLD.no Kulturdepartementet (2017). Lov om likestilling og forbund om diskriminering (Diskrimineringsloven). Lovdata.no Arbeids- og sosialdepartementet (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (Arbeidsmiljøloven). Lovdata.no Kommunaldepartementet (2017) Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Denne anvisningen omhandler universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger. Den tar for seg de grunnleggende prinsippene for hvordan slike bygninger kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne. Anvisningen tar utgangspunkt i plan- og bygningslovgivningen med vekt på TEK10, som fastsetter et minimumsnivå av brukbarhet

Kva er universell utforming? Digitaliseringsdirektorate

Universell utforming - Tiltakskatalog for transport og miljøFunksjonshemmede må fremdeles vente | Nyhet | universitas

Universell utforming er forankret i flere norske lover og forskrifter, blant annet i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL), Lovdata 2008a, Plan- og. Myndighetene har også vedtatt et nytt regelverk for universell utforming Lovgrunnlag og prinsipper for universell utforming. Formålsparagrafen i den norske diskriminerings- og tilgjengelighetsloven sier: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av funksjonevne Universell utforming i plan- og bygningsloven med forskrifter 6. Om universell utforming Om universell utforming 7. Om sjekklister Om sjekklister 8. Sjekklister 8.1. Uteareal 8.2. Bolig med krav om tilgjengelighet 8.3 Byggverk for publikum, arbeidsbygning; 9. Universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming vil i praksis si at flest mulig skal kunne bruke omgivelser og produkter med minst mulig anstrengelse

Universell utforming i statlige publikumsbygg. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler for statlige virksomheter. Alle deres bygg skal være i samsvar med prinsippene om universell utforming. Dette gjelder både eksisterende bygg og nye prosjekter - Universell utforming gjelder byggverk (offentlige og private)for publikum og arbeidsbygninger. Her er det strengere krav til at det skal være tilgjengelig for flere grupper. I offentlige og private publi-kumsbygg og i arbeidsbygninger, som begge har krav om universell utforming, gir universell utforming e Universell utforming (UU) bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. (Lovdata.no)stiller krav om universell utforming til både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Gode eksempler på universell utforming. KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle» De norske lovkravene til universell utforming av IKT-løsninger omfatter alle typer nettsteder, inkludert sosiale medier. Virksomheter, statlige organer, departement og direktorater er omfattet av kravene til universell utforming. Reglene gjelder uansett hvor stor avdelingen eller organet er, og øverste leder sitter med ansvaret for at reglene for universell utforming bli

universell utforming. Del 1. tar for seg hva likestilling og universell utforming betyr i planlegging. Vi gir en oversikt over sentrale bestemmelser i lover og forskrifter. Vi gir også en oversikt over Norges Handikapforbund sine hovedkrav for å nå målet om universell utforming og likestilling. Del 2 og 3 . viser løsninger mangel på universell utforming, i dag vil kunne oppleves som diskriminerende (Bjørkmann 2010). • Begge har betydning for individets fleksibilitet og begrensninger i omgivelsene på grunn av nedsatt funksjonsevne. • Den tydeligste forskjellen mellom begrepene universell utforming og tilgjengelighet er menneskesynet I Norge har vi et prinsipp som innebærer at alle skal ha like muligheter til transport. Det er også lovverk som bestemmer hvordan universell utforming skal praktiseres «Universell utforming av byggverk tilsier at hoved løsningene skal være utformet slik at de kan brukes av flest mulig, på en likestilt måte. Kravet omfatter både planløsning og andre forhold som påvirker brukbarheten av byggverket, for eksempel lysforhold, lydforhold og innemiljø Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller en spesiell utforming. Universell utforming er en strategi for plan-legging og utforming av produkter og omgivelser for å oppnå et inkluderende samfunn med ful Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 er forlenget ut 2020. Det arbeides nå med en ny handlingsplan fra 2021, og vi håper og tror at kompetanseheving i høyere utdanning er et av satsingsområdene også i neste planperiode. Full utlysningstekst er er tilgjengelig via denne siden, og søknadsmodulen er nå åpen Universell Utforming AS har medstøtte fra Bufdir utarbeidet en veileder hvor målsettingen har vært åtydeliggjøre i hvilke uteområder byggteknisk forskrift stiller krav tilutforming. Veilederen «Universell utforming av uteområder» viser til relevantehåndbøker fra Statens vegvesen og foreslår aktuelle publikasjoner med utdypendeinnhold Universell utforming av det digitale læringsmiljø - lærdom fra implementering. På konferansen i 2017 introduserte vi nye krav til universell utforming av IKT for første gang for sektoren. Da fortalte Difi om hvilke forventninger de hadde til lærestedene

Video: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av - Lovdata

 1. g og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Nyheter. 16 søknader om stimuleringsmidler i 2020. Da søknadsfristen for stimuleringsmidler 2020 gikk ut den 18. september, hadde det kommet inn 16 søknader
 2. g som strategi, Husbanken • Motivasjon, Husbanken • Mange bekker små , Husbanken • Bygg for alle, Statens bygningstekniske etat • Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler) • Ny plan og bygningslov, Lovdata • Diskri
 3. g av webinarer. MediaLT Publisert: 20.apr 2020 Endret: 21.apr 2020. Tips for å få med alle i digital læring og samarbeid. Universell og MediaLT har samarbeidet om å teste Zoom og Teams brukt til møter, undervisning og webinarer med mange deltakere
 4. g innenfor virksomheten () med universell utfor
 5. g av webinarer - Tips for å få med alle i digital læring og samarbeid.Veilederen kan lastes ned som pdf eller leses i html-versjon ved å klikke på lenker i menyen på denne siden. Om prosjektet og rapporte
 6. g av IKT i lovens paragraf 18 med forskrift gjelder nå også universiteter, høgskoler og fagskoler. Utdanning og opplæring har vært unntatt fra de eksplisitte kravene til universell utfor
 7. g av løyvepliktig motorvogn. Ikrafttredelse 1. januar 2010. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å for

Nettverksmøte 12. februar i Oslo Test og kvalitetssikring av universell utforming EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) vil bli en del av norsk rett i 2020. Samtidig lanseres WCAG 2.1 slik at universell utforming og god brukeropplevelse blir viktigere enn noensinne Innholdet i denne siden er basert på notat om universell utforming av IT-systemer ved NTNU av 11.01.2011 Universell utforming i IT-systemer ved NTNU Dette notatet presenterer noen utfordringer og forslag til tiltak for hvordan NTNU kan oppfylle krav og retningslinjer for universell tilrettelegging generelt og universell utforming spesielt i forhold til IT-systemer ved NTNU Her finner du alle håndbøkene fra Statens vegvesen. Håndbok N300 Trafikkskilt. 30.10.2020: NA-rundskriv 2020/09 NA-rundskriv 2020/09 Nye normalbestemmelser for skiltsymbol 640.30 05.06.2020: NA-rundskriv 2020/04 Normalbestemmelser for skiltsymbol 790.16 31.10.2018: NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier 07.09.2018: NA-rundskriv 2018/6 Endring i normalbestemmelser N300 skilt 314. Krav til planløsning og universell utforming av byggverk § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3. Krav om heis i byggverk § 12-4. Inngangsparti § 12-5. Sikkerhet i bruk § 12-6. Kommunikasjonsvei § 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsarea

Universell utforming standard

 1. g AS tilbyr tjenester som kvalitetssikring, rådgivning, kurs, se
 2. Det er vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve
 3. g av IKT (Lovdata) Forvaltningsloven (Lovdata) Fant du det du lette etter? Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no
 4. g i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utfor
 5. Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket
 6. g som strategi, Husbanken Motivasjon, Husbanken Mange bekker små , Husbanken Bygg for alle, Statens bygningstekniske etat Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler) Ny plan og bygningslov, Lovdata Diskri
 7. g AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020.. Universell Utfor

Forskrift om tekniske krav til byggverk - Lovdata

 1. g av IKT (Lovdata) Ressursnettsted for universell utfor
 2. g menes utfor
 3. g AS. Storgata 17, 0184 Oslo . Kart. Sosiale medier. Utviklet av Idium, en del av 1881.no.
Plan- og bygningsloven – Wikipedia

Høgskolen i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag fusjonerte 01.01.2016 med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). HiG ble etablert i 1994 som følge av den nasjonale omorganiseringen av høgere utdanning. HiG besto tidligere av profesjonshøgskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland, som ble slått sammen til en høgskole Dei norske lovkrava til universell utforming av IKT-løysingar omfattar alle typar nettstader, inkludert sosiale medium. Verksemder, statlege organ, departement og direktorat er omfatta av krava til universell utforming. Reglane gjeld uansett kor stor avdelinga eller organet er, og øvste leiar sit med ansvaret for at verksemda opprettheld reglane for universell utforming

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

 1. Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket
 2. g Innledning Når det kommer til universell utfor
 3. g. Veilederen «Universell utfor
 4. g og hvordan du kan etterkomme kravene på en fornuftig og estetisk god måte. Universell utfor
 5. g av byggverk, del 1 Arbeids- og publikumsbygninger; NS 11001-2 Universell utfor

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. NS 11001-1 og NS 11001-2 inneholder konkrete krav og anbefalinger for at universell utforming kan oppnås, mens det andre steder kan trenges både stor kløkt, kreativ evne og økonomisk satsning for at man skal få det til. Enkelte steder vil det være umulig å forene vern og universell utforming. Det er viktig å øke kompetansen om hvorfor universell utforming er nødvendig og hva det innebærer Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Plan- og bygningslov, teknisk forskrift og veiledere for universell utforming

Universell utforming Utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsat Krav til universell utforming av nettsider gjelder ikke bare på nettsider tilpasset PC eller datamaskin. Nettsidene må også være tilpasset nettbrett, mobiltelefon og annet. Les mer om krav til nettløsninger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Noen enkle råd for utforming av nettside

§ 12-1. Krav til planløsning og universell - Direktoratet ..

Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven Universell utforming ble lansert som begrep i Norge i 1997 i rapporten til Aslaksen, Berg, Bringa og Heggem (1997). I konseptet universell utforming ligger det både en visjon og konkrete mål med hensyn til å planlegge og realisere bygg med universell utforming universell utforming er kontaktperson for Trondheim kommune til K1- prosjektet ledet av Miljøverndepartementet. 5 Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar aktivt i utvikling av universell utforming. Rådet tar egne initiativ, er dialogpartner og uttaler seg til politiske saker vedrørend Universell utforming (UU) har som mål å bidra til at løsninger skal kunne brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for spesialløsninger. Dette bidrar til et inkluderende samfunn der flest mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne

Lovdata Pro ekspertgransket for universell utforming - Funk

Universell utforming - Utdanningsdirektorate

Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming av omgivelsene. Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse Universell utforming berører et bredt spekter av sektorer og fagområder og en rekke interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner, faginstitusjoner, fylkeskommuner og kommuner. I arbeidet med handlingsplanen er det avholdt flere konferanser for å få innspill og mange konsultasjonsmøter Relevante anvisninger Planlegging 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.109. Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Manglende universell utforming kan være diskriminering. Dersom du opplever at du ikke får tilgang til offentlige bygg eller tjenester som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan dette være diskriminering. I hvilken grad en virksomhet er forpliktet til å sikre universell utforming, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår For mer informasjon om regelverket rundt universell utforming, se Tilsyn for universell utformings nettsider. Hvordan få oversikt over behovet for universell utforming Brukerne av løsningen kan for eksempel ha problemer med å forstå innhold, ha nedsatt motorikk, hørsel og syn. En tilgjengelig løsning er også er en brukervennlig løsning

Universell utforming i planlegging - regjeringen

Universell utforming - Wikipedi

€Universell utforming som strategi, Husbanken €Motivasjon, Husbanken €Mange bekker små , Husbanken €Bygg for alle, Statens bygningstekniske etat €Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler) €Ny plan og bygningslov, Lovdata €Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Lovdata €Lys=å se eller ikke se, Norges blindeforbun Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en.

Lovdata tar universell utforming på alvor og ønsker å knytte oss nærme et av de mest kompetente miljøene på UU i Norden - derfor falt valget på Funka. Rettskilder kan være komplekst å forholde seg til, så derfor håper vi at et intuitivt og brukervennlig grensesnitt kan hjelpe til med å senke terskelen for bruk og nytte av de nye sidene Universell utforming (uu) «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig» Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 9 VUU vil fremstå i ny drakt i 2019. Da blir det oppdatert informasjon på alle faner, og mer funksjonalitet og brukervennlighet for å kunne lære mer om universell utforming i høyere utdanning. Si gjerne fra om innhold dere ønsker på plass Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger

 • Kolera synonym.
 • Desk weasel.
 • Øyesykdommer bilder.
 • Non je ne regrette rien lyrics.
 • Saltbakt.
 • Disco essen innenstadt.
 • Alla mina kontakter.
 • Aker sykehus parkering.
 • Creutzfeldt jakob wiki.
 • Terrassenüberdachung ohne baugenehmigung nrw.
 • Single couch 2014.
 • Las palmas vær.
 • Terrassenüberdachung ohne baugenehmigung nrw.
 • Was ist elektrische spannung.
 • Bil for rullestolbrukere.
 • Download snipping tool.
 • Reformjødedom utbredelse.
 • Nummulat eksem.
 • Jim parsons net worth 2017.
 • Curlingbane norge.
 • Lace drammen.
 • Top 30 hits.
 • Yamaha lydplanke yas 105 test.
 • Stat i stillehavet kryssord.
 • Karte hildesheim.
 • Biologisk kjemi jobb.
 • Down syndrom softmarker.
 • Mercury utenbordsmotor pris.
 • Ol pyeongchang live.
 • Vhs gmunden programm.
 • Riga bar scene.
 • Øyenvitne serie.
 • Nextbike das fahrradverleihsystem leipzig.
 • Åndalsnes topptur.
 • Nevropsykologisk utredning privat.
 • 02800 åpningstider.
 • Mummi krus oversikt.
 • Zwilling mann wenn er verliebt ist.
 • Online ruler vertical.
 • Gravid hcg nivå tabell.
 • Neufundländer golden retriever mix.