Home

Emk lovdata

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand Dokumentet Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter - EMK. fra 04.nov.1950 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement

Menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg avsa 24. juli 2014 dom i saken KAPLAN AND OTHERS v. NORWAY (no. 32504/11) og konkluderte med at det forelå en krenkelse av EMK artikkel 8 (familieliv, utvisning, barnets beste) Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (forkortet EMK) er en konvensjon som har til hensikt å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter.. Norge gjorde Menneskerettskonvensjonen til norsk lov i 1999 ved inkorporere den i Menneskerettsloven.. Erklæringen ble vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950, men trådte først i kraft 3. september 1953, da den var blitt. Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950. For Norges del trådte den i kraft 3. september 1953 LOV-1999-05-21-30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (Menneskerettsloven - EMK) (Lovdata.no) Den europeiske menneskerettskonvensjon med protokoller (autentisk engelsk tekst) (Lovdata.no) Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (offisiell tekst) (Coe.int Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er en internasjonal avtale inngått av samtlige 47 medlemsland i Europarådet der statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre individenes friheter og rettigheter. Konvensjonen ble vedtatt 4. november 1950 og trådte i kraft 3. september 1953. Norge ratifiserte EMK i 1952. EMK er det menneskerettsinstrumentet som har hatt - og fortsatt.

Lov om styrking av menneskerettighetenes - lovdata

 1. Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den trådte i kraft 3. september 1953 da den var blitt ratifisert av tilstrekkelig mange av Europarådets medlemsstater. Ratifikasjon av konvensjonen er ett av kriteriene for å bli medlem av Europarådet
 2. Lovdata støtter WWF og Et hav av muligheter! Årets TV-aksjon går ti... l WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Vi i Lovdata ønsker å bidra til arbeidet og gir 10 000 kr. Ønsker du å gi du også? Eller vil du kanskje bli digital bøssebærer? (EMK). lovdata.no
 3. Spørsmålet er om Norge krenket EMK artikkel 6, om retten til rettergang innen rimelig tid, da domstolene brukte hele 22 år og 4 måneder på å gjennomføre et skifteoppgjør. Borgarting konkluderte i 2018, under uttalt tvil, med at den ekstremt lange prosessen ikke innebar noen krenkelse av konvensjonen
 4. Legalitetsprinsippet (av lat. nulla poena sine lege, ingen straff uten lov) innebærer at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettsstilling uten hjemmel i lov og er ment å beskytte individene mot statsmakten.. Generelt kan det sies at legalitetsprinsippet dreier seg om hvilke typer beslutninger som kan eller bør vedtas i lovs form, evt. ha grunnlag i lovvedtak
 5. Inkorporere betyr å innlemme eller innarbeide. Inkorporasjon er en metode for å implementere folkerettslige bestemmelser i nasjonal rett, også kalt henvisningsmetoden. Som en konsekvens av at folkerett og norsk rett anses å være to forskjellige rettssystemer (), må folkeretten gjøres til del av norsk rett for at den skal kunne få direkte anvendelse for norske domstoler
 6. Art 10.Ytringsfrihet 1. Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kring

Lovdata har ikke noen berettiget forventning til databasevern, heter det i anken, der det vises til en muntlig avtale mellom Lovdata og domstolene om oversendelse av dommer. Kort om saken I de to første rettsrundene mellom Lovdata og Rettspraksis.no var et av hovedstridspunktene om Lovdata kan regnes som et offentlig organ, og dermed er omfattet av offentlighetsloven Rundskriv G-13/02Jnr.: 01/599 EO Dato: 20.09.2002 Adressater ifølge liste Lang saksbehandlingstid i straffesaker - kravet til effektivt, nasjonalt rettsmiddel i EMK artikkel 13 Innledning Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.

Dog førere lovdata en tjeneste som er relatert til EMD/EMK og det er en oversikt over dommer som har falt med et Norsk sammendrag. Du kan lese mere om EMD på deres hjemmeside på Engelsk på deres hjemmesider Norsk sammendrag finnes på lovdata Denne saken ble behandlet på nytt i EMDs Storkammer 17. oktober 2018, se opptak av høringen. Dom falt i saken 10. september 2019. 13 av 17 dommere mener at den norske rettsavgjørelsen om å tillate adopsjon mot morens vilje utgjør et brudd på artikkel 8 i den europeiske menneskerettskonvensjonen

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) er en norsk lov som skal styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett, jf lovens § 1. Loven representerer en gjennomføring av Grunnloven § 92 (opprinnelig vedtatt i 1994 som § 110c).Loven innebærer at fem konvensjoner fra Europarådet og FN som er ratifsert av Norge, også gjelder som norsk lov Lov- og forarbeidsregister: Populærnavn (el. forkortelse) Full tittel. Eksempel: VCLT : The Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna 23. May 1969. EMK Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) er en internasjonal domstol som dømmer i saker der stater blir innklaget for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Elden påpeker også at kjennelsen ble oversendt Lovdata, og fire av fem dommere mente dette fulgte av de internasjonale rettsregler og rettsutvikling etter EMK art 6, som må tolkes i lys av rettskildematerialet fra EU og Det europeiske råd», skriver Elden i klagen EMD - Norsk journalist vant sak om kildevern Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 5. oktober 2017 dom i saken BECKER v. NORWAY (no. 21272/12). Domstolen konkluderte med at det forelå en..

Video: Hovedmeny - Lovdata

EMD - Krenkelse av EMK artikkel 8 i sak mot Norge - Lovdata

 1. Dødsstraff er en straffemetode som innebærer at man tar livet av en person som straff for en eller flere alvorlige forbrytelser etter en dødsdom.. I Norge bruker vi ikke dødsstraff som straffemetode og Straffeloven § 29 angir at straffene bare kan være fengsel, forvaring, samfunnsstraff, ungdomsstraff, bot og/eller rettighetstap.. Dødsstraff i fredstid er forbudt, jf
 2. brudd på EMK artikkel 6. nr. 1, og slik kompensasjon tilsies av at domfelte skal gis en effective remedy, jf. EMK artikkel 13. Det anføres videre at de allmennpreventive hensyn svekkes ettersom tiden går, og det tilsier at i tillegg til en reduksjon av totalstraffen bør deler av straffen gjøres betinget
 3. Denne loven gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning. Loven regulerer saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning, og særlig partenes rettigheter under saksbehandlingen

Besøksforbud - straffeprosessloven § 222a En evaluering av praktiseringen av bestemmelsen i saker om vold i nære relasjoner JANE DULLUM med bidrag fra Sara Amundsen Faugl EMK artikkel 8. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Den 13. mai 2014 vedtok Stortinget å styrke vernet om den personlige integriteten, ved å ta bestemmelsen om personvern inn i Grunnloven. Grunnloven § 102

Eiendomsrett er retten til å råde over en ting innenfor lovlige rammer, så lenge det ikke strider mot andres rettigheter. Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter. Eiendomsrett omfatter både rettslige disposisjoner, som rett til å selge, låne bort eller pantsette, og faktiske disposisjoner, som rett til å bruke en ting, male huset, kjøre med bilen, hogge trær i. Innlegg om EMK art 6 skrevet av Merethe Baustad Ranum. I den siste tiden har det vært et stort fokus på Den katolske kirke, overgrepsavsløringer og overgrepspåstander EMK tilleggsprotokoll 7 art. 4 (forkortet EMK P 7-4). Nærmere om dette, (Lovdata 14 939/03), og HRD Rt. 2010/72. Ved vurderingen av om det dreier seg om de samme forholdene skal det ses hen til om de faktiske forholdene gjelder samme person og om de er uløselig knyttet sammen i tid og sted. Se også Ot.prp. nr. 82 (2008-09). EMDs praksis er tilgjengelig på Lovdata. For tolkningen av EMK og EMDs praksis vises det også til «Den Europæiske menneskerettighedskonvensjon - for praktikere» av Jon Fridrik Kjølbro. I straffesaker kan en plikt til å innvilge fri rettshjelp følge av artikkel 6 nr. 3 bokstav c)

Av EMK art. 8 følger det at enhver har rett til å respekt for sitt privatliv. Ordlyden av enhver omfatter klart fysiske personer, og Peder er dermed et rettighetssubjekt etter bestemmelsen i art. 8. Og det er så klart at det etter min mening kan utelates Med siste FN-resolusjon som vi skrev om i går, bør praktiserende advokater og dommere innen fagområdene som berøres av EMK artikkel 8, løpende følge med på praksis fra EMD. Lovdata oversetter og legger ut et lite sammendradrag av noen avgjørelser fra EMD som antas å være relevante for norske forhold, Utvalget er imidlertid så begrenset, at det ikke oppfyller forutsetningene for. •Lovdata Pro som studieverktøy og eksamenshjelpemiddel. •Henvis fra EMK artikkel 8, ordet «privatliv» til CHRISTINE GOODWIN v. THE UNITED KINGDOM •Henvis fra FN-pakten artikkel 23, til endringen Endringer i art. 23, 27 og 61 i De Forente Nasjoners Pakt. (TRA-1963-12-17-1 Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK), artikkel 7, og er kjent fra det latinske begrepet nullum crimen sine lege.. Prinsippet er et utslag av kravet om at borgerne skal kunne forutse sin rettsstilling ved å gjøre seg kjent med lovverket og domstolenes fortolkning av dette, og ikke risikere å. Ny dom i EMD avsagt i sak mot Norge. Les det norske sammendraget av dommen på Lovdata

Den europeiske menneskerettskonvensjon - Jusleksikon

Lovdata-kjennelsen HR-2019-1725-A gir Lovdatas databaser et sterkt vern etter åndsverkloven og avklarer grensen mellom rettsbeskyttelse og ytringsfrihet på dette rettsområdet. Kjennelsen reiser samtidig nye spørsmål, blant annet om hvordan EUs nye gjenbruksdirektiv skal gjennomføres i norsk rett, kommenterer opphavsrettsekspert, BAHR-partner og tidligere jussprofessor Are Stenvik SISTE: Lovdata mener nytt nettsted bedriver stoff-tyveri - Skattebetalerne må få innsyn. Wium Lie forteller at målet er å tilgjengeliggjøre data for allmennheten. i Grunnloven § 102 og EMK art. 8, og på den andre siden ytrings- og informasjonsfrihet, hjemlet i Grunnloven § 100 og EMK art. 10 Verdenserklæringen om menneskerettighetene, også kjent som Menneskerettighetserklæringen, er det viktigste grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter.Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av FNs generalforsamling i Paris 10. desember 1948. Hvert år feires FNs menneskerettighetsdag 10. desember, samme dag som Nobels fredspris deles ut. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet

EMK har påvirket rettsutviklingen i Norge på en rekke rettsområder, blant annet innenfor straffeprosess, utlendingsfeltet, ytrings- og pressefrihet, barnevern og eiendomsrett. Konvensjonen har også vært et av flere omdreiningspunkter for diskusjoner om forholdet mellom flertallsstyre og mindretallsvern, maktfordeling, rettsliggjøring og rettens internasjonalisering Norge er blant landene i verden som er mest opptatt av å ivareta og beskytte menneskerettighetene. Sammenlignet med mange andre land er menneskerettighetssituasjonen i landet god. Likevel mener FN det blir begått brudd på menneskerettighetene i Norge også Lovdata: Emner: Europa, Menneskerettigheter: Beskrivelse: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - EMK på norsk. Vedlegg til menneskerettsloven. Om utgiver: Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Ærekrenkelser i lys av EMK Fra ærevern til ytringsfrihet - there and back again? — Erik Hauge Danielsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 2015 Antall ord: 17 810 . 2!!! Innholdsfortegnelse! 1.#Innledning# 4! 1.1Oppgavenstema.Aktualitet 4 Her er en barnevennlig versjon av barnekonvensjonen. «Voksne skal gjøre det som er best for barn.» Hva betyr dette? Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva som er best for deg. Dette gjelder også når voksne bestemmer noe som gjelder alle barn i Norge, eller en gruppe barn, f.eks i kommunen du bor i Selv om Lovdata i en tidlig fase fikk offentlige tilskudd, kan ikke Lovdatas databaser over høyesterettsavgjørelser ansees «utarbeidet som ledd i offentlig myndighetsutøvelse», mener Høyesterett. Krenker ikke ytringsfrihet. Høyesterett kan heller ikke se at EMK artikkel 10 har blitt krenket i denne saken. I kjennelsen står det Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være

EMD – Prinsipiell dissens i storkammerdom - Lovdata

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK

Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening har sendt et støtteskriv til Høyesterett i Lovdata-striden. Pressen må ha tilgang til rettsavgjørelser for blant annet å kunne analysere utviklingen i straffenivåer, mener de to organisasjonene. Men saken handler om hvilke databaser nettstedet Rettspraksis.no har forsynt seg fra, og ikke om retten til innsyn, mener Lovdata Satser for forenklet forelegg finner du på lovdata.no. Dette må du betale når du kjører for fort I listen under ser du hva du må betale hvis du kjører for fort og fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere: til og med 5 km/t kr 800; til og med 10 km/t kr 2 100 Rett24 er et uavhengig nyhetsorgan som arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Mener du noe som er publisert på rett24.no er uriktig eller på annen måte i strid med god presseskikk, bes du kontakte redaksjonen omgående NOU 2016: 16 - Ny barnevernslov NOU | Barne- og familiedepartementet. Barnevernslovutvalget ble oppnevnt 28. november 2014, og ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger

Menneskerettsloven - Jusleksikon

I de sakene som har vært tatt opp til nærmere undersøkelse vil Sivilombudsmannen gi uttrykk for sin mening om saken i form av en uttalelse. Hun kan peke på at det er begått feil eller forsømmelse fra et forvaltningsorgan eller en tjenesteperson. Undersøkelsen kan også ende med at ombudsmannen finner at det ikke er gjort feil. De fleste uttalelsene er offentlige og legges ut. hjemmel i EMK artikkel 10 er i så måte anerkjent i norsk rett, og er bakgrunnen for valg av tema for min masteravhandling. 1.1 Avhandlingens problemstilling Avhandlingen redegjør for i hvilken grad innsynsretten sikres overfor det offentlige av EMK artikkel 10, i lys av EMDs praksis. EMK artikkel 10 lyder som følgende i engelsk originalversjon Dom i sak om soningsforhold Oslo tingrett avsa 20. april 2016 dom i sak om krav om fastsettelsesdom for brudd på EMK artikkel 3 og artikkel 8 under.. Nå har altså Lovdata fått med hold også der. - Vi er naturligvis skuffet. Personlig mener jeg Høyesterett er svært summariske i sin vurdering av EMK artikkel 10 og jeg stusser over at man overhodet ikke har drøftet spørsmålet om Lovdatas reelle monopolsituasjon, sier NRs generalsekretær Arne Jensen Høyesterett kjente ugyldig et vedtak om å utvise en kenyansk kvinne fra Norge og om å nekte henne oppholdstillatelse for familiegjenforening med sin nå snart fem år gamle datter. Jenta er norsk..

Den europeiske menneskerettskonvensjon - Store norske leksiko

EMD - Lovdata.. 6 EMD - HUDOC Traktater fra Europarådet (bl.a. EMK) Europarådet står bak mange traktater Norge har tiltrådt. Blant annet på menneskerettighetsområdet. EMK er vedtatt av Europarådet Datalagringsdirektivet, ofte forkortet til DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF. Det påbyr lagring av nærmere angitte abonnements-, lokaliserings- og trafikkdata, også kalt metadata.Dataene gir informasjon om hvem man har hatt kontakt med på telefon og e-post, samt når og hvor man har hatt det. Dessuten når og hvorfra man har logget på internett, fra PC og mobil

Den europeiske menneskerettskonvensjon - Wikipedi

Redaktør Magnus Forberg Andersen Redaksjonsassistent Marie-Astrid Haaland Matlary Kontakt & abonnement emdbulletin@nchr.uio.no Norsk senter for menneskerettigheter EMD-Bulletin - nytt fra menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg Nr. 1 År 2011 Dato 16. februar Utgiver Norsk senter for menneskerettigheter Kjære leser, dette er første utgave av EMD-bulletin, et nyhetsbrev med månedlig. 4.1 Krenkelse av EMK artikkel 4 om slaveri og tvangsarbeid 45 4.2 Ikke krenkelse av EMK artikkel 4 om slaveri og tvangsarbeid 51 Vedlegg 1 Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justis- og beredskapsdepartementet og Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Kroppsvisitasjoner i Bergen fengsel brøt

Lovdata - Ny dom i EMD avsagt i sak mot Norge

EMD tar opp tre nye saker mot Norge - Rett2

Legalitetsprinsippet - Jusleksikon

EMK artikkel 3 og Grunnloven § 93; Diskrimineringsforbudet, det vil si forbud mot usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling, jf. Grunnloven § 98, EMK artikkel 14 og FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (regjeringen.no) Retten til høyest mulig fysisk og psykisk levestandard, jf EFTA-behandling opp mot EMK art. 6 (47341/15). Straffeprosessloven ble i juni 2019 endret for å gi lagmannsrettene større adgang til å nekte ankebehandling av domfellelser. Midlertidige forskrifter som utvider adgangen til å avgjøre rettssaker på grunnlag av skriftlig behandling eller rettsmøter med fjernteknologi innført på bakgrunn av covid-19-pandemien (fra mars 2020)

Inkorporere - Jusleksikon

- Felles for sakene er at klagerne anfører brudd på EMK artikkel 8 om rett til familieliv. I tillegg er det i noen av sakene også anført brudd på artikkel 6 om rett til rettferdig rettergang, samt i én sak artikkel 9 om religionsfrihet, sier Sejersted. Vil ha mer stat rettshjelploven § 16 tredje ledd jf. EMK. Det vises til Høyesteretts uttalelse i HR -2015 -1934 A der det fremgår at en søknad om fri sakførsel til andre enn fysiske personer, f.eks. et aksjeselskap alltid skal behandles etter rettshjelploven § 16 tredje ledd før det gjøres en vurdering etter EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav c) Den europeiske menneskerettsdomstolen kom i 2012 til at reglene i tomtefesteloven § 33 om festerens rett til å kreve forlengelse av feste til bolighus eller fritidshus på samme vilkår som før kan føre til et resultat som ikke er forenelig med bortfesterens eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) Etter EMK artikkel 8 nr.1 har enhver rett til respekt for privatliv og familieliv. Retten til familieliv etter artikkel 8 er ikke absolutt. Barneverntjenesten kan gjøre inngrep i familielivet dersom vilkårene for inngrep i konvensjonens artikkel 8 nr. 2 er oppfylt Basert på dette konstaterte Oslo tingrett at bruken av isolasjon krenker EMK artikkel 8 på flere punkter. Les dommen i sin helhet på Lovdata. Oslo tingretts dom. 1. Allerede få timer etter innsettelsen vil bruk av politiarrest være i strid med EMK artikkel 8 med mindre isolasjon er begrunnet i et konkret og individuelt behov.

Etter EMDs praksis kreves det «exceptional circumstances» for å konstatere krenkelse av EMK art. 8 ved utvisning, dersom familielivet er etablert under kunnskap om ulovlig opphold. Borgarting la imidlertid til grunn at denne læren kun skal anvendes i situasjoner der begge partene i forholdet har kunnskap om det ulovlige oppholdet Gerdts-Andresen, som jobber ved høgskolens barnevernsutdanning, tar for seg 91 fylkesnemndsvedtak lagt ut på Lovdata i perioden 1. juli 2018 til 31. desember 2019 (EMK) artikkel 8,.

EMK art. 10 - Barnefjer

Høyesterett skal behandle Lovdata-stride

Innledning 1. I 2013 dømte Høyesterett den norske staten for brudd på EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen) artikkel 8 ved ikke å ha oppfylt sin plikt til å beskytte en kvinne mot forfølgelse av en mann hun hadde hatt et kortvarig forhold til. 2 Mannen var dømt for grov vold mot kvinnen, og etter soning var han ilagt flere besøks- og kontaktforbud; han hadde et nærmest. Utskrift fra Lovdata - 05.02.2020 22:28 HR-2019-2286-A Side 5 inngått og de hadde fått det første barnet, ble ektefellen kjent med at A hadde gitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene. (28) Både etter norsk rett og EMK er det av betydning om det finnes alternative reaksjonsmåter som ka Litteraturlistene for studenter på jusstudiene skal settes opp på en litt annerledes måte enn for andre studenter. Her viser vi hvordan Vurder hvordan de registrertes friheter i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er tatt hensyn til. Retten til privatliv og kommunikasjonsvern, retten til ikke å bli diskriminert, tanke-, tros- og religionsfrihet, ytrings- og informasjonsfrihe

Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening har sendt et støtteskriv til Høyesterett i Lovdata-striden. Pressen må ha tilgang til rettsavgjørelser for blant annet å kunne analysere utviklingen i straffenivåer, mener de to organisasjonene. Men saken handler om hvilke databaser nettstedet Rettspraksis.no har forsynt seg fra, og ikke om retten til innsyn, mener Lovdata Hun anførte at tvangsadopsjonen krenket deres rettigheter etter EMK artikkel 8 (retten til respekt for privatliv og familieliv). Ved den første behandlingen av saken i november 2017 konkluderte EMD med at retten til familieliv ikke var krenket. Avgjørelsen ble avsagt under dissens 4-3. Saken ble deretter brakt inn for storkammer i EMD

Rundskriv G-13/02 - regjeringen

Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer.Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede Ytringsfrihet •Grunnloven § 100, første ledd «Ytringsfrihet bør finne sted» • EMK art 10 Ytringsfrihet. Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas) 2 HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-022475SIV-HRET) S T E M M E G I V N I N G (EMK) artikkel 10 - gjør unntak fra § 24 for de aktuelle handlinger. Skulle åndsverkloven isolert sett allikevel anses å være til hinde EMK artikkel 8 nr. 2: «Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygg Se lovdata.no - åndverksloven. Grunnregelen i Norge er at du kan ta bilde av hvem eller hva du vil, med følgende unntak: Det er forbudt å fotografere et naborikes territorium over grensen Lover (lovdata.no) og rettssikkerhet Reklame, journalisitikk, medieovervåkning, sponsing, juks, propaganda etc. A til å index - temanyheter (mintankesmie.no) A til Å index (1-300) (mintankesmie.no) Tankesmier Fysisk trening (aktivitet / løping / jogging) Cui bono

Selvprosederende - EMK/ EM

I en dom fra juni 2019 kom Bergen tingrett til at isolasjon i varetekt var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. At isolasjon var «vanlig praksis» på grunn av ressursmangel betydde ikke at isolasjonen var lovlig 03.09.2013 1 Utskrift fra Lovdata Norges Høyesterett - Dom. Arbeidsrett. Oppsigelse i prøvetid. EMK. Saken gjaldt oppsigelse i prøvetid, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6, som miljøterapeut, utløst av fravær på grunn av varetektsfengsling i fire uker og ett fravær på grunn av forsovelse. Høyesterett vurdert

Gener gir ikke automatisk rett til foreldreansvar forHøyesterett tar inn Rettspraksis

Den europeiske menneskerettighetsdomstole

Høyesterett skal vurdere striden mellom Lovdata og Rettspraksis.no Ankeutvalget har besluttet at Rettspraksis.no sin anke tas inn til behandling. Både Rettspraksis.nos advokat Halvor Manshaus, her avbildet sammen med Håkon Wium Lie, og Lovdatas advokat Jon Wessel-Aas har møterett i Høyesterett, og vil dermed fortsette å føre saken i de muntlige forhandlingene Site Analysis report about lovdata.no. lovdata.no is rated 73,593 by Alexa. It is estimated to have 7,800 visitors every day. It's daily ads revenues are estimated to be $111.03 Hvis du ønsker å starte et enkeltpersonforetak må du velge foretaksnavn og beskrive virksomheten du skal drive. Her får du vite hva som kreves for å starte et enkeltpersonforetak, og hvordan du går frem når du skal registrere foretaket § 3-1, § 3-2, § 2-1, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7, EMK artikkel 8. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av vedtak fattet av fylkesmannen i Oslo og Akershus 28. juni 2013, samt krav om midlertidig forføyning om at vedtaket ikk

Side 2 EMD-Bulletin Nr. 10 År 2011 Norsk senter for menneskerettigheter Articles: 35 ; 35-3 ; 35-3-b Conclusion: Inadmissible The case concerned a new admissibility criterion in Article 35 (2). Norsk sammendrag på Lovdata.no Andre nyheter Britiske Nicolas Bratza tiltrådte som ny president for EMD 4. november Når foreligger lang «liggetid» i straffesaker? Dommen gir også føringer for når det foreligger lang saksbehandlingstid hos påtalemyndighetene som skal få innvirkning på straffeutmålingen. I den aktuelle saken var det tale om en total saksbehandlingstid på rundt tre år, inkludert ankebehandling i lagmannsretten og Høyesterett.Dette fikk ikke virkning for straffeutmålingen som. Er en kommune beskyttet av Menneskerettighetskonvensjonen i et tomtefeste-forhold? Nei, konkluderte Høyesteretts storkammer i en pikant sak 9. mai . Juridiske eksperter mener dommen minsker sjansen for at norsk tomtefeste-rett blir satt til side av internasjonale menneskerettigheter

Oppholdsstatus | FlyktningSlik var lovåret 2019 - viktige dommer og lovendringer

Borgarting lagmannsretts dom 1.mars 2017 i ankesak, krav om fastsettelsesdom for krav på EMK artikkel 3 og 8: https://t.co/zs1Dr5iz5 For første gang har nå domstolene prøvd en sak som gjelder overføring til soning i utlandet. Fire straffedømte menn saksøkte Staten ved Justis- og.. Lovdata.no. Les de siste nyhetene fra Lovdata.no på Mediemix.no. Siste nytt fra flere hundre nyhetskilder på ett sted. Totalt har vi indeksert 1626 nyheter fra Lovdata.no. Lovdata.no ligger i Økonomi-kategorien og har totalt fått 3 karmapoeng og 0 kommentarer

 • Ekulf bittskinne.
 • Liten dybdeskarphet.
 • Schmidt kjøkken.
 • 0.5 dl to ml.
 • Tsv 1860 münchen.
 • Schindelhauer friedrich test.
 • Fly med valp i kabinen.
 • Protestantisk begravelse.
 • Elefant drektig.
 • Store norske leksikon island.
 • Kasbah gran canaria.
 • Hva er innvandring og integrering.
 • Asterisk på norsk.
 • Bioclean glass.
 • Hvem er st patrick.
 • Grillmarinade svin.
 • Alan walker songs.
 • Store norske leksikon island.
 • Makro objektiv.
 • M/s til km/h.
 • John ssebunya.
 • Bakstrengssystemet.
 • Nebenhodenentzündung wie lange krankgeschrieben.
 • Stellenangebote arbeitsamt münchen.
 • Peter herrmann fc bayern.
 • Raubüberfall gummersbach.
 • Fupa sachsen anhalt kreisliga saalekreis.
 • Svart hard avføring barn.
 • Vsco user.
 • Alabaster marmor.
 • Kart kristiansand kommune.
 • Montering av vedovn trondheim.
 • Hm telefon.
 • Julekonsert bergen 2017 kirke.
 • Matprat burger.
 • Vroege leerling wel of niet naar groep 3.
 • The amazing spider man 2 sequel.
 • Løsull kryssord.
 • Fettsuging knær.
 • Malignt melanom in situ prognosis.
 • Tu dortmund bib.